image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

About us

Social Networking

twitter-corsi-di-lingua-padova-traduzioni-interpretariato

agenzia traduzioni padova corsi di lingue studio-forenix-traduzioni-padova-corsi-di-lingue-google-plus

Termini e condizioni

OFICIÁLNÍ P?EKLADATELÉ

PROFESIONÁLNÍ TLUMO?NÍCI

U?ITELÉ RODILÍ MLUV?Í

STUDIO FORENIX je spole?nost, kterou p?edstavují:

 • P?ekladatelé
 • Tlumo?níci
 • U?itelé cizích jazyk?

a která již n?kolik let p?sobí v Padov?, pokud jde o kurzy cizích jazyk? a na celonárodním a mezinárodním území, pokud jde o p?eklady a tlumo?ení.

P?EKLADATELÉ

P?ekladatelé STUDIO FORENIX jsou uznaní oficiální p?ekladatelé , držitelé univerzitních diplom? a specializací, s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti p?eklad?, zapsaní do p?íslušných seznam? nebo rejst?ík? oficiálních p?ekladatel?:

 • Seznam soudních oficiálních p?ekladatel?/tlumo?ník? (ob?anskoprávní a trestn?právní sekce)
 • Seznam p?ekladatel? Obchodní komory
 • Seznam p?ekladatel? znalc? u Eurosportello Veneto
 • Seznam Poskytovatel? p?ekladatelských a tlumo?nických služeb Univerzity v Padov?, atd.

P?ekladatelé STUDIO FORENIX jsou p?ipraveni kulturn? a profesionáln? pro jakoukoliv aktivitu v oblasti:

Pro každé p?i?azení p?ekladu STUDIO FORENIX posoudí a zvolí p?ekladatele ze svého týmu, kterého pov??í zakázkou. P?eklady jsou provád?né rodilými mluv?ími (pro cílový jazyk), s mnohaletými zkušenostmi ve specializované oblasti a mající nezbytnou p?ípravu a vzd?lání, které zajiš?ují nezpochybnitelné kvality pro práci.

TLUMO?NÍCI

Tlumo?níci STUDIO FORENIX jsou specializovaní v tlumo?ení pro každý druh p?íležitosti:

 • Výstavy
 • Konference
 • Kongresy
 • Pracovní sch?zky
 • Mezinárodní akce
 • Seminá?e
 • Festivaly
 • Jednání

Konferen?ní tlumo?ení, a to jak simultánní, tak konsekutivní, je sv??eno odborník?m STUDIO FORENIX , kte?í krom? toho, že absolvovali studium v oboru simultánního a konsekutivního p?ekládání (vysokoškolské, master, stáže), mají rozsáhlé a osv?d?ené zkušenosti. N?kolik let poskytujeme naše specializované služby konferen?ního tlumo?ení pro:

 • Univerzity
 • Kulturní asociace
 • Ve?ejné ú?ady
 • Mezinárodní podniky
 • Konsorcia
 • Spole?nosti

Naše ?innost v oblasti konferen?ních p?eklad? byla a bude i nadále základním nástrojem dialogu mezi r?znými realitami. To p?edstavuje zdroj neocenitelné hodnoty pro kulturu, v?du, ekonomiku a všechny další intelektuální sféry lidstva.

Krom? konsekutivního simultánního tlumo?ení má STUDIO FORENIX rozsáhlou zkušenost v oblasti doprovodného tlumo?ení liaison. Naše tlumo?nické p?ekladatelské služby jsou zásadní p?i obchodních jednáních mezi italskými podnikateli a zahrani?ními zákazníky/partnery/dodavateli. STUDIO FORENIX prop?j?ilo svou ?innost p?i p?íležitosti mnoha událostí B2B International na celém národním území a poskytlo stovky tlumo?ník? rodilých mluv?í pro tlumo?ení liaison.

U?ITELÉ CIZÍCH JAZYK?

T?etí hlavní oblastí ?innosti STUDIO FORENIX, ale ne mén? d?ležitou, je výuka cizích jazyk?. V našem padovském sídle provádíme:

 • skupinové kurzy jazyka anglického
 • skupinové kurzy jazyka francouzského
 • skupinové kurzy jazyka n?meckého
 • skupinové kurzy jazyka arabského
 • skupinové kurzy jazyka ?ínského
 • skupinové kurzy jazyka ruského
 • skupinové kurzy jazyka špan?lského
 • skupinové kurzy jazyka vietnamského

Pro tyto, stejn? jako pro všechny ostatní jazyky výše neuvedené, mohou u?itelé rodilí mluv?í STUDIO FORENIX vést individuální a podnikové kurzy.

P?ekladatelé, tlumo?níciu?itelé jazyk? STUDIO FORENIX jsou kompetentní v ?ízení a koordinaci pokra?ujících ?i p?íležitostných ?inností, a/nebo na zavolání, ve prosp?ch ve?ejných institucí, ve?ejné správy, soukromých malých, st?edních i velkých podnik? (od lokálních podnik? až po obchodní skupiny na národní a/nebo mezinárodní úrovni) a fyzických osob.

Kontaktujte prosím naše sídlo v Padov?, kde jsme vám nep?etržit? k dispozici ve všední dny od 9:30 do 19:00. Náš personál se kvalifikovan? postará o váš požadavek a bude reagovat tak rychle, jak jen to  bude možné na jakoukoliv obdrženou žádost:

 • telefonicky na ?ísle (+39) 049.616268
 • emailem na •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it•
 • mobilem: (+39) 327.0870685
 • faxem: (+39) 049.616268

Pro jakékoli vyjasn?ní, žádost o informaci nebo cenovou nabídku nás neváhejte

KONTAKTOVAT